SVAM

Aktuellt

28.1.2016
SVAM 25-års jubileumsseminarium 2.2.2016
Program (finska):

>> Juhlaseminaarin ohjelma
>> Risteilyn ohjelma
>> SVAM 25-v kutsu

20.2.2015
Meddelande för mäklare: >> Meklaritiskikilpailun tulokset (på finska)

19.2.2015
Mäklarpris till If.
  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Verksamhet

Förbundets styrelse följer aktivt med försäkringsmäklarverksamhetens allmänna utveckling och delar med sig av ifrågavarande nyttiga information till sina medlemmar. Förbundet handhar den externa informationen genom att till media vidarebefordra sanningsenlig information om försäkringsmäklarnas uppgifter, tjänster samt om mervärdet uppdragsgivarna får. Förbundet ger utlåtanden till myndigheterna och förslag till utvecklande av mäklarverksamhetens lagstiftning. Förbundet deltar i utvecklingen av sina medlemmars yrkeskunskap genom att upprätthålla innehållet och principerna i försäkringsmäklarexamen. Förbundet är grundarmedlem i Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap, som upprätthåller branschens utbildningsverksamhet.

Samarbete

Förbundet strävar till att, inom ramen för sin verksamhet, samarbeta med övriga organisationer samt med myndigheter både i Finland och utomlands. De viktigaste samarbetsorganisationerna är Bipar, takorganisationen för de Europeiska försäkringsmäklarförbunden, samt Finansbranschens Centralförbund. De viktigaste statliga organen är Finansinspektionen samt Konkurrensverket, båda underställda Social- och Hälsovårdsministeriet.

Administration

På Försäkringsmäklarförbundets regelmässiga årsmöte i april bestäms årligen förbundets verksamhetslinjer. De praktiska ärendena handhas av den på årsmötet valda styrelsen, vilken består av en ordförande samt sju övriga medlemmar.

© Finlands Försäkringsmäklarförbund r.f. Suomen Vakuutusmeklariliitto. Finnish Insurance Broker Association.