Finanssivalvonnalle siirtymäajan muutoshakemuksen mukana toimitettavat liitteet

Vakuutusmeklarit

Finanssivalvonnalle siirtymäajan muutoshakemuksen mukana toimitettavat liitteet

Tässä liitteessä on lueteltu ne selvitykset ja liitteet, jotka vakuutusmeklarin (kohdat 5-8) edustajan tulee antaa Finanssivalvonnalle siirtymäajan (1.10.2018—23.2.2019) kuluessa saattaakseen tietonsa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (295/2018) mukaisiksi.

Mikäli rekisterissä olevalla vakuutusmeklarilla ei ole vakuutusedustuslautakunnan myöntämää vakuutusmeklaritutkintoa, meklarin on annettava luotettava selvitys LVT:ssä säädettyjen ammattipätevyysvaatimusten täyttämisestä.

Mikäli meklarilla on aiemmin voimassa olleen vakuutusedustuslain mukainen tutkinto, annetaan myös kyseinen selvitys, joka voi laajuudeltaan olla suppeampi kuin ilman tutkintoa toimivalla rekisterissä olevalla meklarilla. Selvityksessä tulee tuoda esiin, millä tavoin vakuutusmeklari on päivittänyt osaamisensa uuden sääntelyn mukaiseksi.

Vakuutusedustajarekisterin järjestelmässä tehtävään muutoshakemukseen tulee liittää myös selvitys LVT 58 §:n mukaisesta vastuuvakuutuksesta tai sitä vastaavasta vakuudesta (ei lomakepohjaa).

Johtoon kuuluviksi lasketaan myös hallituksen varajäsenet. Myös hallitusten varajäsenistä on tehtävä Fit and proper VT –lomake.

Edellinen artikkeli
Meklariseminaarissa ajankohtaista tietoa ja keskustelua tulevaisuudesta
Seuraava artikkeli
Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaiset ammattipätevyysvaatimukset