Finlands Försäkringsmäklarförbund rf.

Försäkringsmäklaren är din intressebevakare i försäkringsärenden

Finlands Försäkringsmäklarförbund rf.

Förbundets grundläggande uppgift är att fungera som landsomfattande länk mellan försäkringsmäklarföretagen samt befrämja en självständig och yrkeskunnig försäkringsmäklarfunktion i Finland.

Verksamhet av Finlands Försäkringsmäklarförbund

  • Förbundets styrelse följer aktivt med försäkringsmäklarverksamhetens allmänna utveckling och delar med sig av ifrågavarande nyttiga information till sina medlemmar.
  • Förbundet handhar den externa informationen genom att till media vidarebefordra sanningsenlig information om försäkringsmäklarnas uppgifter, tjänster samt om mervärdet uppdragsgivarna får.
  • Förbundet ger utlåtanden till myndigheterna och förslag till utvecklande av mäklarverksamhetens lagstiftning.
  • Förbundet deltar i utvecklingen av sina medlemmars yrkeskunskap genom att upprätthålla innehållet och principerna i försäkringsmäklarexamen.
  • Förbundet är grundarmedlem i Utvecklingsstiftelsen för försäkringskunskap, som upprätthåller branschens utbildningsverksamhet.

Samarbete

Förbundet strävar till att, inom ramen för sin verksamhet, samarbeta med övriga organisationer samt med myndigheter både i Finland och utomlands. De viktigaste samarbetsorganisationerna är Bipar, takorganisationen för de Europeiska försäkringsmäklarförbunden, samt Finansbranschens Centralförbund. De viktigaste statliga organen är Finansinspektionen samt Konkurrensverket, båda underställda Social- och Hälsovårdsministeriet.

Administration

På Försäkringsmäklarförbundets regelmässiga årsmöte i april bestäms årligen förbundets verksamhetslinjer. De praktiska ärendena handhas av den på årsmötet valda styrelsen, vilken består av en ordförande samt sju övriga medlemmar.