Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaiset ammattipätevyysvaatimukset

Uuden vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (LVT) mukaan myös niiden vakuutusmeklareiden, joilla on edellisen lain eli vakuutusedustuslain (VedL) mukainen tutkinto, on annettava luotettava selvitys siitä, että he ovat myös uuden lain mukaisesti ammattipäteviä. Tämä vaatimus koskee myös jo rekisterissä olevia, siirtymäajan muutoshakemuksen tekeviä meklareita.

Ne rekisterissä olevat vakuutusmeklarit, jotka eivät ole suorittaneet LVT:n mukaista tutkintoa, antavat siirtymäajalla selvityksen siitä, että heillä on uuden lain mukainen ammattipätevyys. Koska vaihtoehtona tälle selvitykselle on LVT:n mukainen vakuutusmeklaritutkinto, tulee selvityksen olla suhteellisen kattava. Meklarin tulee selvityksessä tuoda esiin, miten hän on perehtynyt uuden lain mukaisiin vaatimuksiin ja siihen, mikä on uuden lain myötä muuttunut ja mikä säilynyt ennallaan. Ammattipätevyyttä arvioitaessa on otettava huomioon myös STM:n asetus vakuutuksentarjoajien, vakuutuksen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden ja vakuutusten tarjoamisesta vastaavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista (295/2018), minkä lisäksi uuden vakuutusmeklaritutkinnon sisällöstä saanee osviittaa siihen, mitä kaikkea uuden lain mukainen ammattipätevyys edellyttää. Selvitykseltä edellytettävä laajuus riippuu myös siitä, onko meklarilla VedL:n mukainen tutkinto vai ei. Selvityksen tulee olla laajempi niiden meklareiden osalta, jotka eivät ole suorittaneet edes VedL:n mukaista tutkintoa.

VedL:n mukaisista tutkintotodistuksista Finanssivalvonta saa tiedot tarkistettua niiden osalta, jotka ovat suorittaneet tutkinnon vuodesta 2006 lähtien. Mikäli tutkinto on suoritettu tätä ennen, Finanssivalvonnalle tulisi toimittaa tutkintotodistus ja selvitys. Jos todistusta ei syystä tai toisesta enää ole, voi antaa selvityksen laajamittaisempana kuten ne meklarit, joilla ei ole VedL:n mukaista tutkintoa. Tällöin selvityksessä kannattaa mainita, että on suorittanut VedL:n mukaisen tutkinnon ja koska sen on suorittanut.

Käytännössä selvityksessä tulee tuoda esiin, mistä ja miten on hankkinut tiedot uuden lain mukaisista vaatimuksista – suoraan työtehtäviensä kautta uuteen lakiin ei varmaankaan kovin moni ole päässyt tutustumaan, joten jonkinlaista opiskelua ja/tai kursseja uuden lain sisäistäminen on yleensä vaatinut. Vaikutuksia työnkuvaan ei kuitenkaan tarvitse eritellä.

Finanssivalvonnan Liite E (Vahvistus henkilöstön riittävästä ammattipätevyydestä ja tiedoista) koskee muita kuin vakuutusmeklariksi rekisteröitäviä henkilöitä. Liitteellä yhtiö antaa vahvistuksensa perusteluineen sille, että myös ne vakuutusten tarjoamiseen osallistuvat, joita ei rekisteröidä, täyttävät ammattipätevyysvaatimukset. Tähän riittää yhtiön vapaamuotoinen perustelu, mutta ammattipätevyysvaatimus ei tämän joukon osalta ole kuitenkaan kollektiivinen (niin kuin esim. johdon osalta), vaan jokaisen tarjoamiseen osallistuvan tulee täyttää vaatimukset.

Edellinen artikkeli
Finanssivalvonnalle siirtymäajan muutoshakemuksen mukana toimitettavat liitteet
Seuraava artikkeli
Vakuutusmeklaritutkinnon tentti 9.-10.4